verkoopvoorwaarden

leuke links

verkoopvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door krtjes.nl tot stand gebrachte producten, met uitsluiting van eventuele andere algemene (inkoop)voorwaarden.

1.2 krtjes.nl heeft het recht te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de inhoud van deze website te wijzigen. krtjes.nl mag ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen. krtjes.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door krtjes.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen u en krtjes.nl komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door krtjes.nl. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres.

2.2 krtjes.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.3 krtjes.nl is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten tenbehoeve van krtjes.nl worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door de krtjes.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. Prijzen

3.1 krtjes.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.

3.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is krtjes.nl gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

3.3 krtjes.nl zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

3.4 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW.

3.5 De administratie van krtjes.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan krtjes.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door krtjes.nl verrichte leveringen. krtjes.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. Levering en leveringstijd

4.1 krtjes.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. krtjes.nl streeft er naar om de bestelde producten binnen de opgegeven levertijd bij u te laten bezorgen. In de praktijk is het mogelijk dat uw bestelling eerder of later wordt bezorgd. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan de genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van u niet kan worden verlangd de overeenkomst in de stand te laten. In dat geval bent u gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.3 Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van krtjes.nl hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

4.4 Indien de koper een levering weigert, kan krtjes.nl de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft krtjes.nl in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van krtjes.nl totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover krtjes.nl heeft voldaan.

5.2 Indien de koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument) dan geldt:
a. dat de koper producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van krtjes.nl slechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf;
b. dat indien de koper zijn verplichtingen uit een met krtjes.nl gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij krtjes.nl bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, krtjes.nl gerechtigd is geleverde producten bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

6. Ontbinding en retournering

6.1 In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te ontbinden. Heeft u reeds betaald, dan zal krtjes.nl uw betaling binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd.

6.2 Mocht u bij bestelling van geboorte-, adoptie- of trouwkaarten na het ontvangen van de digitale proef, de bestelling willen annuleren, dan brengen wij 35,- euro in rekening. Bij annulering van een exclusief ontwerp brengen wij 200,- euro in rekening. Indien u bij uw bestelling van geboorte-, adoptie,- of trouwkaarten uw enveloppen reeds heeft ontvangen, dan brengen wij u de kosten van de enveloppen in rekening plus de verzendkosten hiervan. Heeft u reeds betaald, dan zal krtjes.nl uw betaling binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening.

6.3 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door krtjes.nl, waarbij krtjes.nl het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde producten of service van krtjes.nl, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@krtjes.nl. Ook is krtjes.nl telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 21.00 uur op 06 – 15 24 87 01.

6.5 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld - schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@krtjes.nl. Ook is krtjes.nl telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 21.00 uur op 06 – 15 24 87 01.

6.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft krtjes.nl de keuze de geleverde producten na retournering te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.

7. Betaling

7.1 Betaling vindt vooraf plaats via overboeking. U ontvangt via e-mail een factuur zodat u het bedrag kunt overmaken op onze bankrekening. U dient het totaalbedrag binnen 10 dagen te betalen na ontvangst van de factuur. Uw bestelling gaat pas naar de drukker als het volledige factuurbedrag door krtjes.nl is ontvangen.

7.2 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door krtjes.nl nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumenten- dan wel zakelijke transacties, afhankelijk van de aard van de koper. Alle door krtjes.nl gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.

8. Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is krtjes.nl bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
a. indien de koper in verzuim is of krtjes.nl goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van krtjes.nl kan worden gevergd.

8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal krtjes.nl niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

9. Garanties en reclames

9.1 De door krtjes.nl te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door de krtjes.nl geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

9.2 Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

9.3 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van krtjes.nl.

10.2 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door krtjes.nl aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij krtjes.nl, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.3 Indien en voorzover krtjes.nl producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart krtjes.nl voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door krtjes.nl in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

11. Aansprakelijkheid voor schade

11.1 krtjes.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
b. doordat krtjes.nl is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
c. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of
e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

11.2 Alleen directe en aan krtjes.nl toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11.3 Voor zover krtjes.nl aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 1000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan krtjes.nl uitkeert.

11.4 De koper vrijwaart krtjes.nl voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

11.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien:
a. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van krtjes.nl of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;
b. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

12. Overmacht

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft krtjes.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat krtjes.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan krtjes.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13. Naamsvermelding

krtjes.nl is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en het is de koper niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van krtjes.nl openbaar te maken of te verveelvoudigen.

14. Gegevensbeheer en Privacy

Bij krtjes.nl worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Bij het plaatsen van een bestelling via www.krtjes.nl hebben wij onder andere uw naam, adres en woonplaats nodig om de producten naar u te verzenden of om contact met u op te nemen over uw bestelling.

Uw privacy beschermen wij op de volgende manieren.

• Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
• Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

15. Nederlands recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar krtjes.nl is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft krtjes.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.

15.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16. Overige bepalingen

16.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

16.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien krtjes.nlinfo@krtjes.nl gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.